wxhook

微信


网络查询陌生人信息

[TOC]

简要描述
  • 网络查询陌生人信息
请求URL
请求方式
  • POST
参数
参数名 必选 类型 说明
serachwhat string 要查询的人对方QQ号/微信号/手机号
发送示例
{
    "serachwhat": "18881201230"
}
返回示例
{
    "retstatus": "Everything is OK",
    "tel": "",
    "nickname": "山河。",
    "wxid": "wxid_4i4vl7xxlzhb22",
    "sex": "1",
    "country": "CN",
    "province": "Guizhou",
    "region": "Guiyang",
    "signature": "只愿得一人心,白首不相离!",
    "bigavatar": "http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/bhGzqJfnatkvsia4qZGEn8fQvHXdsa9SQTgwHIqlQKvGIBRN7yFwPfBibE5MPd4zNvic9brdXYrM75Iib5icSXuiblyQKtGM0LPz8icA7ERdbn4MU4/0",
    "smallavatar": "http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/bhGzqJfnatkvsia4qZGEn8fQvHXdsa9SQTgwHIqlQKvGIBRN7yFwPfBibE5MPd4zNvic9brdXYrM75Iib5icSXuiblyQKtGM0LPz8icA7ERdbn4MU4/132",
    "v3": "v3_020b3826fd030100000000003e3731b8e53d42000000501ea9a3dba12f95f6b60a0536a1adb6a5fe833159e36adbba153c1664c8893eeaa85aeb6255a03fdbed99a93399976d8acc6db68b865d758455d9cd5a9a5183f78aa134f84ad40a403c27ec81@stranger",
    "v4": "v4_000b708f0b040000010000000000bc474a0e6ad672d4bac9590daa621000000050ded0b020927e3c97896a09d47e6e9e7dca4c0a51b9d4f30a2bc288cabc1c4b9961ade6027394a589d5bb28dbf72fcd93de32a6a11481dfc217640054103f4883963f48821a5642558bd4e05f45625af3f461a78576da3d9a@stranger"
}
返回参数说明
参数名 必选 类型 说明
retstatus string 查询状态 </br>Everything is OK=查询成功</br>User do not exist= 不存在该用户
tel string 手机号码
nickname string 微信昵称
wxid string 微信ID
sex string 性别 </br>男=1 </br>女=2 </br>未设置=0
country string 国家 例:CN=中国
province string 省份
region string 地区
signature string 个性签名
bigavatar string 大头像
smallavatar string 小头像
v3 string v3数据
v4 string v4数据
备注
  • 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

页面列表

ITEM_HTML