Linux


安装nvm

网上的在线安装方式,由于知名原因,无法连接上:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

我们可以下载回来自行安装

将源码包下载回来,上传到服务器上,解压:

tar -zxvf nvm.tar.gz

进入nvm目录,给文件执行权限

chmod +x bash_completion nvm.sh nvm-exec

安装nvm

echo "source ~/nvm/nvm.sh" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

~/nvm/nvm.sh目录视服务器目录而定

页面列表

ITEM_HTML